عنوان(نقش مدیریت مصرف)

نقش مدیریت مصرف|50677108|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی نقش مدیریت مصرف وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 2.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 50
بنام خدا نقش مديريت مصرف
در اعمال مديريت بار وكاهش پيك مصرف رئوس مطالب بحث مديريت مصرف انرژي و ضرورت اجراي آن در كشور چگونگي اجراي فرايند بهينه سازي مصرف انرژي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي چگونگي يك سيستم قدرت آشنايي با : تمهيدات سيستم قدرت با اجراي مديريت بار در تغيير منحني بار ماهيت مديريت مصرف انرژي چيست ؟ بررسي دلايل تشديد اهميت اعمال مديريت مصرف انرژي الكتريكي روش ها و راهكارهاي اساسي در تغيير بار برخي از ابزارهاي مديريت مصرف انرژي رئوس مطالب آشنايي با : پاره اي از دلايل عدم موفقيت مديريت مصرف انرژي درايران مديريت مصرف انرژي بحث مديريت مصرف انرژي و ضرورت اجراي آن در كشور با سه پرسش مهم ارتباط دارد.
جهان 2ـ چيستي فرآيند؟ 3ـ چگونگي اجراي فرآيند مديريت مصرف
1ـ دلايل ضرورت اجراي مديريت مصرف انرژي
در كشورها در حال توسعه از جمله (ايران) فرآيند مديريت مصرف انرژي براي پاسخ به چگونگي اجراي فرآيند مديريت مصرف انرژي نيازمند: كسب و انتقال آگاهي و اطلاعات ـ ايجاد انگيزش وحساسيت و در تعاقب آن تغيير رفتار مخاطبين در سيستم خود ( توليد ، توزيع و مصرف ). چگونه مي توانيم 1ـ انرژي چيست؟
2ـ چه نوع انرژيهايي مصرف مي شود؟
3ـ هدف از بهينه سازي انرژي چيست؟
4ـ هزينه توليد انرژي چقدر است؟
5ـ چقدر مي توان از انرژي استفاده بهينه كرد؟
6ـ ساعات پيك چيست؟ راههاي مقابله با آن كدام است؟
7ـ چگونه و تا چه ميزان هر مشترك مصرف كننده مي تواند در تغيير بار سيستم اثرگذار باشد؟
8ـ رفتار مصرف كننده در ساعات متفاوت مصرف چگونه بايد باشد؟ ايجاد انگيزش ؟ همچنين در ايجاد انگيزش چراها بايد پررنگ و تاثير گذار براي مخاطبان استدلال شود . 1ـ چرا بايد در مصرف انرژي صرفه جويي كرد؟ كه به مقدمه بحث و نحوة استدلال آن براي مخاطب بر مي گردد؟ 2ـ چرا اين مهم در مقوله مصرف انرژي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد؟ به عدم ايجاد انگيزش و حساسيت تاثيرگذار و عدم آگاهي و مسئوليتهاي زيربنايي در اين زمينه بر ميگردد. فرآيند بهينه سازي مصرف انرژي 1ـ راهكارهاي پرهزينه : تغيير فرآيند توليد
2ـ راهكارهاي كم هزينه: (مديريت انرژي ـ مديريت بار ، مميزي انرژي ، آموزش ،عايق كاري و…)
3ـ راهكارهاي بدون هزينه: تنظيم مجدد سيستم هاي كنترل ، خاموش نمودن سيستم ها درزمانيكه احتياج نيست ، عدم استفاده همزمان از وسايل برقي در زمان پيك بار اجراي فرآيند بهينه سازي مصرف انرژي رامي توان با استفاده از راهكارهاي مذكور عملي نمود. لازم به ذكر است گرچه بايد اعمال و اجراي بهينه سازي انرژي درتوليد،توزيع و مصرف همه انواع انرژي و حاملهاي آن لحاظ شود.اما در خصوص اعمال مديريت مصرف در خصوص انرژي الكتريكي به عنوان انرژي ثانويه حاصل از انرژي فسيلي و انرژي مورد...