عنوان(بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند)

بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی , نیمه سنتی و مدرن داشته اند,تحقیق بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی , نیمه سنتی و مدرن داشته اند,مقاله بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی , نیمه سنتی و مدرن داشته اندبررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند|31010135|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 58 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

در فصل ۱ این پژوهش : ما سوالات و مفروضاتی را که در ذهنمان یا در ذهن سایر مردم وجود دارد را مطرح ساخته و انواع متغیرها را تعیین کرده و تعریف می کنیم .
در فصل ۲ این پژوهش : ادبیات و پیشینه موضوع مورد تحقیق را اعم از سلامت روان و ازدواج را مطرح می کنیم .
در فصل ۳ ما جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری ، ابزار تحقیق و… را مد نظر قرار خواهیم داد .
در فصل ۴ داده های بدست آمده از پرسشنامه ها را تحلیل توصیفی و استنباطی خواهیم کرد .
در فصل ۵ نتیجه گیری کرده و محدودیت های پژوهش را عنوان خواهیم کرد و نتیجه پژوهش را با دیگر پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است مقایسه کرده و در آخر منابع را ذکر می کنیم .
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه. ۸
ضرورت پژوهش ۱۱
سوالات پژوهش… ۱۲
فرضیه های پژوهش ۱۳
تعیین متغیرها ۱۳
تعاریف مفهومی.. ۱۴
تعاریف عملیاتی ۱۵
سلامت.. ۱۷
وضعیت سلامتی.. ۱۸
ارتقا،آموزش و پیشگیری.. ۱۸
حفظ سلامت.. ۲۰
راه های ازدواج. ۲۰
اجرای مراسم خواستگاری.. ۲۲
دوستی دختران و پسران. ۲۳
جامعه مورد پژوهش… ۲۶
نمونه مورد پژوهش… ۲۶
روش نمونه گیری ۲۶
روش پژوهش… ۲۷
ابزار اندازه گیری.. ۲۷
شیوه نمره گذاری ۳۰
اعتبار و روایی پرسشنامۀ(GHQ) 31
روش تحلیل این پژوهش… ۳۱
ویژگی های جمعیت شناختی.. ۳۳
۱)سلامت روان. ۳۸
۲)رضایتمندی زناشویی.. ۳۸
۳)رضایتمندی از سطح درآمد. ۳۸
۴)اعتقادات مذهبی.. ۳۹
۵)سن.. ۳۹
۶)تحصیلات.. ۳۹
۷)جنسیت.. ۴۰
۸)شاغل بودن. ۴۰
۹)داشتن یا نداشتن فرزند. ۴۰
تحلیل توصیفی ( گروه اول = زوجهایی که ازدواج سنتی داشته اند .) ۴۰
نتیجه گیری ۴۱
نمایش هندسی توزیع فراوانی نمره های سلامت روان آزمودنیهای دارای ازدواج سنتی تحلیل توصیفی ( گروه دوم = زوجهای دارای ازدواج نیمه سنتی ) ۴۲
تحلیل توصیفی ( گروه دوم = زوجهای دارای ازدواج نیمه سنتی ) ۴۳
نتیجه گیری ۴۳
تحلیل توصیفی (گروه سوم = زوجهایی که ازدواج مدرن داشته اند ) ۴۵
نتیجه گیری ۴۵
ب) تحلیل استنباطی.. ۴۸
ب (۴) فرضیه پژوهش ۴۹
ب(۵) فرضیه صفر ۴۹
نتیجه ۵۰
مقایسه پژوهش با پژوهش های دیگر. ۵۶
محدودیت های تحقیق: ۵۷
فهرست منابع ۵۸