عنوان(بررسي تاثير اشتغال مادر بر خودپنداري فرزندان)

بررسي تاثير اشتغال مادر بر خودپنداري فرزندانبررسي تاثير اشتغال مادر بر خودپنداري فرزندان|30016679|flh1447260|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسي تاثير اشتغال مادر بر خودپنداري فرزندان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 123

مقدمهامروزبه علت پيچيده وتخصصي شدن روابط توليد وگسترش جوامع صنعتي انگيزه شركت فعالانه زنان پا به پاي مردان در صحنه هاي فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي بيشتر گرديده است. اين امر از اين بابت است كه ضرورت زندگي آنان را واداشته همانند مردان به كار وتلاش بپردازند . همانگونه كه در گذشته هاي دور، زنان علاوه بر خانه داري وتربيت كودكان پا به پاي مردان مشغول كار كشاورزي ودامپروري بودند و در اقتصاد خانواده نقش به سزائي را ايفا مي كرداند، امروزه هم آنها را مي توان در عرصه هاي مختلف اجتماعي مشغول به تلاش و فعاليت ديد.تاريخ زنان فرازهاي مختلفي دارد كه نماينگر عمق حركت تكاملي آن است خداوند سبحان، تمامي انسانها را خليفه خويش بر روي زمين قرار داده و حركت در مسير قرب به خدا را به جنس خاصي محدود نكرده است . زنان مانند مردان داراي عقل و فكر واراده وشخصيت بوده واز نظر انسانيت تفاوتي با همديگر ندارند. از نظر اسلام هر كدام از آنها داراي كمالات انساني بيشتري باشند، در پيشگاه الهي مقرب تر خواهندبود. پيامبر بزرگ اسلام(ص) ، برترين شخصيت جهان هستي مي فرمايند:تحصیل روزي حلال از راه كار وكسب،برتمام مسلمان ( اعم از زن و مرد واجب است ) اين سخن با ارزش با تمام صراحت وگويايي،دليل محكمي است كه نه تنها زن مانند مرد حق فعاليت داشته وميتواند در تمام مسائل اقتصادي، در اجتماع به تلاش خودادامه دهد، بلكه گاهي بنا به وظيفه ديني اين عمل واجب نيز مي شود(بابازاده ، 1370 صفحات 357 ، 358 ).زن در جامعه ما داراي دو نقش اصلي همسر بودن و مادر بودن مي باشد . در اين ميان نقش مادر در درون خانواده بيشتر به چشم مي خورد . اوست كه نيازهاي اوليه كودك را ارضاء مي كند و اولين واكنشهاي عاطفي كودك با مادر برقرار مي شود . زن مسئوليت دشواري به عهده دارد كه در رأس آن ايجاد سكون و آرامش در محيط خانوادگي و تعليم و تربيت كودكان يا به عبارت ديگر ، انسان سازي است . براي پي بردن به ارزش و كمال اين رسالت، همين بس كه روانشناسان همه اتفاق نظر دارند كه هر گونه جرم و فساد كه در محيط اجتماعي به وجود مي آيد ، بيشتر آنها از محيط خانوادگي نشأت مي گيرد ، كمبودهايي كه از محيط خانوادگي ناشي مي شود، خود زمينه ساز مشكلات اجتماعي است .بنابراين اصل نمي توان رسالتهاي اصيل خانوادگي را كه بر عهده زنان است ، امري سهل و ساده و بي ارزش تلقي كرد . ( رشيد پور مجيد ، 1375 ، ص 31 ) .كودك در تمام مراحل رشدو بلوغ نه تنها نيازمند توجه و مراقبت كامل جسماني است ، بلكه در توانائيهاي احساسي ، ادراكي ، ذهني و همچنين در مهارتهاي كلامي و بدني نياز به محبت و راهنمائيهاي آگاهانه دارد و اين مادر است كه با تربيت صحيح خويش انسان سازي مي كند. مبدأ تربيت اصلي در محيط خانواده دامن اوست صاحب نظران معتقدند كه از بين همه اعضاي خانواده در تربيت و تكريم شخصيت كودك ، نقش مادر از حساسيت بيشتري برخوردار است .به اعتقاد بولبي ، كنش متقابل بين مادر و فرزند نوع وابستگي عاطفي ، به وجود مي آورد كه اين ارتباط عاطفي باعث مي شود كه طفل به دنبال آسايش حاصل از وجود مادر باشد . بنيان روابط آينده او با ديگران و با والدينش را پايه ريزي مي كند ( ماسن و همكاران ، 1368 ، ص 146 )طبق تحقيقات بيشتر روانشناسان و جامعه شناسان تجارب سالهاي اول كودكي كه معمولاّ در خانواده ايجاد مي گردد و زير بناي شخصيت و رفتارهاي ،‌ بعدي كودك است .حتي بعضي از روانشناسان عقيده دارند كه نه تنها تجارب سال اول زندگي كودك شخصيت او را شكل مي دهد . بلكه تجارب بعدي در اساس اين شكل پذيري تغيير چنداني نمي تواند ايجاد كند. در رشد كودك نفوذ والدين نهايت اهميت را دارد . نقش مادر در اجتماعي شدن اطفال ، در كيفيت اجتماعي شدن او و حالات عاطفي و هيجاني اش غير قابل انكار مي باشد . شخصيت كودك به واسطه درگيري او ضمن روابط اجتماعي اش با ديگران شكل مي گيرد . هيچكس به ميزان خانواده او در اين روابط اجتماعي مؤثر نبوده ، و در نتيجه خانواده مهمترين تأثير را در تشكل ، شخصيت طفل ايفا مي كند . ( عظيمي سيروس، 1370، صفحات 121 و 132 ) آدلو به اهميت مادر به عنوان شخصي كه كودك با او در تماس قرار مي گيرد اشاره كرده است . مادر از طريق رفتارش نسبت به كودك ، مي تواند علاقه اجتماعي را پرورش دهد يا جلوي رشدآن را بگيرد ( شولتر الاوان ، شولتر سيدن الن، 1385 ، ص 145 )مي توان گفت خا نواده و روابط حاكم برآن، همواره بر رشد وشخصيت فرزندان اثر مستقيم دارد.يكی ازامور،اشتغال به كار بيرون از خانه است، مادر شاغل مدتي از وقت خويش راكه بايد در كنار فرزندان باشد، در محيط بيرون از خانه بسر مي برد كه اين امر بر كيفيت روابط وي با فرزندان بهنگام بودن در خانه نيز تاثيربسزايي دارد.يكي از اساسي ترين مباحث در روانشناسي موضوع شخصيت است كه خود محورمبحث در ساير زمينه هاي اين علم گشته است ازجنبه هاي مهم شخصيت كه سبب رشد وتحقق استعدادهاي فرد مي شود خود پنداري است. خودپنداري مجموعه اي از افكار وعواطف است كه سبب آگاهي از موجوديت خود مي شود. بدين معني كه او مي فهمد كيست وچيست(شاملو سعيد،1372،ص87) به نظر كوپر اسميت ، افرادي كه خودپنداري مثبت دارند زندگي موفقيت آميزي را سپري مي سازند از سوي ديگر خود پنداري منفي ، به احساس حقارت ، ناتواني ، پريشاني وبي هدفي منجر مي گردد (شفيع آبادي عبدالله،1371، ص271).كوشش براي خود شناسي عيني، از ابتداي زندگاني آغاز مي شود وهيچگاه پايان نمي ¬پذيرد. در هر سني ميتوان به سطع معين وسودمندي از عينيت بخشيدن به خود دست يافت.شناخت كافي از خود مستلزم داشتن بصيرت به آنچه كه شخص، مي پندارد وآنچه كه واقعاّ مي باشد است . ( شولتردوآن ، 1369 ، ص40 )دارا بودن خود پنداري مثبت براي خوشبختي شخص وفعاليت مؤثر انه او در همه امور زندگي الزامي است. با توجه به اين خود پنداري تحت تاثير شرايط محيط قرار مي گيرد و باتوجه به اثرات خانواده، بخصوص والدين برشكل گيري خود پنداري در جهت مثبت يا منفي، مي توان گفت كه عوامل موجود شرايط حاكم خانواده در اين جهت گيري موثر است واشتغال مادراز جمله اين شرايط است.بنابراين با توجه به رشد روزافزون وگسترش اشتغال به كارهاي خارج از منزل توسط زنان، به ويژه در كشور ما ، لازم است تا هر چه بيشتر تاثير اشتغال مادران بر خود پنداري فرزاندان بررسي شود ، كه اگر داري نتايج مثبت ومفيدي است. به مادران اطمينان داده شود كه نگران اثر سوء اشتغال خود وفرزندانشان نباشد وچنانچه داراي اثرات سوء ومنفي است، بدنبال رفع علل وحل مشكل بوده و در اين زمينه چاره جويي لازم انجام شود.

اهميت وضرورت پژوهش :باتوجه به اينكه خانواده از اركان اساسي ومهمي است كه با پرورش فرزندان در دامان خود در واقع آينده جامعه وچگونگي آن را رقم مي زند، و از طرفي زمان كودكي زمان پايه¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬ريزي شخصيت بزرگسالي است، پس بايد محيط خانواده به گونه اي باشد كه كودك در آن احساس ايمني كند. و بتواند علايق وعواطف واحساسات خود را به راحتي ابراز نمايد. در خانواده كه مهرباني وصميميت وجود دارد، روابط بين اعضاء همراه با احترام متقابل است، كودك قادر به حفظ خود پنداري وثبات آن خواهد بود. مطالعات نشان داده كه در بين عوامل بسياري كه در رشد وتكامل شخصيتي كودكان دخالت دارند عوامل خانوادگي نقش مهمتري دارند.از جمله ارتباط والدين با يكديگر، اشتغال مادر وعدم حضور تمام وقت او در خانواده جزء مهمترين عوامل موثر بر شخصيت وسازگاری كودك هستند( شعاري نژاد ، علي اكبر ،1364 ،صفحات369 و370 ) امروز با گسترش جوامع صنعتي هر ساله تعداد بيشتري از مادران بكار خارج از منزل اشتغال مي ورزند. در كشور ما نيز با تغييرات اجتماعي قرن حاضر، نقشهاي والدين دچار تحول گرديده است وزنان بيشتر وارد فعاليت اجتماعي شده اند. اين عدم حضور تمام وقت مادران شاغل در منزل ممكن است بر خودپنداري فرزندان بي تاثير نباشد. با توجه به اينكه خودپنداري دختران وپسران وشكل گيري آن در جهت مثبت يامنفي از اموري است كه بر رفتار و فعاليت آنها اثر مي گذارد واثر آن را در جامعه مي توان مشاهده كرد واز طرفي يكي از مشكلات بزرگ تعليم وتربيت، وجود دانش آموزاني است كه خودپنداري پايين وضعف درسي دارند،كه به نظر مي رسد احتمالا بين اين دو رابطه وجود دارد.بنابرين انجام بررسي وپژوهش در زمينه تاثير اشتغال مادر بعنوان يك عوامل خانوادگي ، بر خودپنداري فرزندان بعنوان يك عامل شخصيتي، امري ضروري است. هدف پژوهش حاضر است تا چنانچه رابطه اي بين اين دو متغير باشد ميزان وچگونگي آن مشخص شود ودر اختيار متصديان تعليم وتربيت قرار گيرد. تا بتواند با تشخيص بموقع علل ايجاد خودپنداري منفي وتصحيح آن، در جهت بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان اهتمام ورزند.

موضوع پژوهش :بررسي تاثير اشتغال مادران بر خود پنداري فرزندان در دبيرستانهاي شهرستان اردبيلاهداف پژوهش :هدف كلي: بررسي تاثير اشتغال مادران بر خودپنداري فرزندان وارائه راهبرد هائي در جهت بهبود شرايط موجود.هدفهاي ويژه:1 تعيين تفاوت خود پنداري دختران داراي مادر شاغل بادختران داراي مادر غيرشاغل2 تعيين تفاوت خود پنداري پسران داراي مادر شاغل باپسران داراي مادر غيرشاغل3 مشخص نمودن تفاوت خود پنداري دختران و پسران داراي مادر شاغل

بيان مساله مورد پژوهش :بدون ترديد همه والدين به فعاليتهاي آموزشي فرزندان خود علا قمند بوده و در فراهم ساختن امكانات وتسهيلات لازم براي تحصيلات موفقيت آميز نور چشمان خود ازهيچ كوششي فروگذار نيستند. در واقع بزرگترين آمال وآرزوي هروالديني موفقيت تحصیلي فرزندان است. رشد و پيشرفت يك امر مجرد نيست ومحيط خانواده درخصوصيات شخصيتي افراد مؤثر است . ترديدي نيست كه اساس وبنيان هر جامعه به موفقيت خانواده ¬هايش بستگي كامل دارد . زيرا در آنجاست كه توفيق پيشرفتها و يا بر عكس نابسامانيهاي آن جامعه پي ريزي مي گردد دگرگونيهاي اقتصادي وسيع وگسترده اي كه در چند سال اخير در جهان رخ داده است ، لزوم استفاده هر چه بيشتر از نيروي كار زنان را در امور توليدي وخدماتي ايجاب كرده است. گسترش اشتغال زنان به كارهاي خارج از منزل باعث شده ساخت خانواده ونقشهاي والدين دچار تحول گردد، و عدم حضور تمام وقت مادر، در خانه از نظر كمي وكيفي در مراقبت فرزندان تاثير بگذارد. موضوع مورد بررسي در اين پژوهش اين است كه: چه رابطه ای بین اشتغال مادران و خودپنداری فرزندان وجود دارد؟سوالات ویژه:1 آيا اشتغال مادران برخودپنداري فرزندان تاثير مثبت مي گذارد يا خير؟2 آیا در اين رابطه عامل جنسيت تاثير دارد؟